Privacy en Cookie Beleid

PRIVACY BELEID 

RQuadraat Project & Advies bv
Gevestigd:         Irenestraat 12, 2731 GE Benthuizen

Voorts RQuadraat, is verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Contactgegevens
Emailadres:       info@rquadraat.nl
Telefoon:           +31 (0)6 51 777 523

Verantwoordelijk Functionaris Gegevensbescherming:
drs. Annette Ruijsink, DGA
Zij is te bereiken per mail via info@rquadraat.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
RQuadraat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt met voornoemd doel en/of een door u gewenst contactverzoek.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw reactie op ons contactformulier op de webpagina, in correspondentie en telefonisch;
 • Indien functioneel, locatiegegevens;
 • Indien sprake is van debiteur of crediteur, uw bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze webpagina noch bedrijfsadministratie en aanverwante diensten verzamelt en/of bevat gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Alle persoonsgegevens die wij (digitaal) in bestand houden hebben enkel en alleen tot doel de door RQuadraat geoffreerde en verworven opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren en/of opdrachten te kunnen verwerven. Specifiek doelen wij hierbij op:

RQuadraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • RQuadraat verwerkt tevens persoonsgegevens indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
RQuadraat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een geautoriseerd medewerker van RQuadraat bij betrokken is.

Voor haar zakelijke administratie gebruikt RQuadraat de volgende standaard computerprogramma’s en/of -systemen:

 • Windows gestuurde computerapparatuur, waaronder desk- en laptops;
 • Android gestuurde mobiele apparaten, waaronder Smartphones en Tablets;
 • Office 365 programma’s;
 • Agenda- en onderhanden werk programma’s of apps;
 • Acumulus digitaal boekhoudprogramma;
 • Agenda- of mail clients en/of overige applicaties verstrekt door onze opdrachtgevers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RQuadraat hanteert wettelijke bewaartermijnen voor haar privacygevoelige informatie alsmede termijnen welke corresponderen met de noodzaak tot uitoefenen van haar opdrachten en het onderhouden van haar afnemers- en leveranciersnetwerk.

RQuadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voornoemde informatie is slechts voor intern gebruik en wordt, zonder expliciete toestemming van betrokkene(n), nimmer aan derden ter hand gesteld, in welke vorm dan ook.

Indien de uitvoering van taken vraagt om het delen van contactinformatie, wordt eerst expliciet toestemming gevraagd aan betrokken functionaris.

Commercieel delen van persoonsgegevens met derden:
RQuadraat verkoopt geen persoons- en/of privacygevoelige gegevens en /of bedrijfsinformatie van opdrachtgevers en leveranciers aan derden, stelt deze ook nimmer om niet ter hand en gebruikt privacygevoelige informatie uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RQuadraat alsmede heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rquadraat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

RQuadraat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RQuadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u een aanwijzing of indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of sprake kan zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op, telefonisch of via info@rquadraat.nl.

COOKIE BELEID

Een groot deel van de gegevens waar dit Privacy en Cookie Beleid op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken (verder: ‘Cookies’). Cookies verbeteren uw online beleving. Om websites en apps volledig te kunnen gebruiken, is het nodig dat uw computer, tablet of mobiele telefoon Cookies accepteert. Door gebruik te maken van onze websites, gaat u ermee akkoord dat wij Cookies gebruiken.

Een Cookie is een klein tekstbestand dat tijdens bezoek aan een Website of App in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites en Apps, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan.
 • Analytische Cookies. Willemsduyn gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. Willemsduyn kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.

 RQuadraat maakt geen gebruik van Advertentie of Tracking Cookies. 

Welke (persoons)gegevens verzamelt RQuadraat via Cookies?

RQuadraat verzamelt de IP-adressen en MAC adressen (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de gebruikte browser en de resolutie van het (computer)scherm), vanaf welke pagina u op onze Website en Apps bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina’s u bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps u bekijkt.

Uw privacyrechten

Inzageverzoek
U kunt een overzicht van de door RQuadraat verwerkte persoonsgegevens opvragen.

Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek
U kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die RQuadraat verwerkt. RQuadraat zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en haar eigen richtlijnen. Houd er rekening mee dat RQuadraat u kan verzoeken uw verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan uw verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving.

Verzet
U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door RQuadraat . In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om uw persoonsgegevens te blijven verwerken. U kunt u echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Privacyverzoeken

Hierboven kunt u lezen welke privacyrechten u kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). U kunt uw verzoek richten aan info@rquadraat.nl. Houdt er rekening mee dat RQuadraat uw identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Wijzigingen

RQuadraat kan wijzigingen aanbrengen in haar Privacy en Cookie Beleid. RQuadraat raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Dit Privacy en Cookie Beleid is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2021.